مدیریت استان البرز

شناسه نوشته : 26243

1397/11/23

تعداد بازدید : 961

مدیر استان:

 حجت السلام والمسلمین محمد مهدی طاهر
 

 

آدرس : رجائي شهر - بلوار موذن - خيابان پيروزي شمالي

کوچه شهيد صياد شيرازي - مديريت حوزه هاي علميه استان البرز

شماره تماس: 34351630- 026
دورنگار: 34351645- 026
آدرس سایت: http://alborz.whc.ir/