معرفی مدیریت استان كردستان

شناسه نوشته : 26258

1397/11/23

تعداد بازدید : 1117

مدیر استان:

حجت السلام والمسلمین محمود صفی زاده

 
   

آدرس: سنندج -خيابان امام خميني -جنب استانداري مرکز مديريت

حوزه هاي علميه خواهران استان کردستان

 
شماره تماس: 33168491 - 087  
دورنگار: 33177894 -087  
 آدرس سایت: http://kordestan.whc.ir/