معرفی مدیریت استان كرمان

شناسه نوشته : 26259

1397/11/23

تعداد بازدید : 1044

مدیر استان:

سرکار خانم مرحمت محمدی

 
   
آدرس: کرمان- بلوار جهاد-خيابان مولوي-کوچه11  
شماره تماس: 32261245 -034  
دورنگار: 32261245 -034  
 آدرس سایت: http://kerman.whc.ir/