معرفی مدیریت استان همدان

شناسه نوشته : 26268

1397/11/23

تعداد بازدید : 822

مدیر استان:

سرکار خانم ام کلتوم امیدی

 

آدرس: همدان، بلوار سردارشهيد حاج حسين همداني

نرسيده به ميدان عاشورا ، روبروي ترمينال مسافربري اتوبوسها

 
شماره تماس: 34223246 - 081  
دور نگار: 34223237 - 081