نشست معاون امور حوزه ها با مدیران مدارس استان سمنان

تعداد بازدید : 407

نمایش آلبوم

نشست چهارم مدیران استانی
نشست پنجم و ششم مدیران استانی
تفاهم نامه های غیر حوزوی
تفاهم نامه های حوزوی