نشست مدیران مدارس استان همدان با معاون امور حوزه ها

تعداد بازدید : 458

نمایش آلبوم

نشست چهارم مدیران استانی
نشست پنجم و ششم مدیران استانی
تفاهم نامه های غیر حوزوی
تفاهم نامه های حوزوی