نشست مدیران استانی حوزه های علمیه خواهرا ن با شعار محوری «حوزه بالنده» - تیر 98

تعداد بازدید : 463

نمایش آلبوم

نشست چهارم مدیران استانی
نشست پنجم و ششم مدیران استانی
تفاهم نامه های غیر حوزوی
تفاهم نامه های حوزوی